Organisaties

De campagne Wellicht is een initiatief van:


Te Gek!?

Te Gek!? ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien maakt Te Gek!? geestelijke gezondheid bespreekbaar bij het grote publiek. Te Gek!? zet ook in op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven. Denk hierbij aan het ontwikkelen van methodieken en praktijkondersteuning, kwartiermaken, buddywerking, herstelacademie, herstelplatform, Open Dialogue, De ZorgSamen, het organiseren van congressen … Voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid een hoofdzaak. Guy Swinnen en Selah Sue zijn peter en meter van Te Gek!?

www.tegek.be


Unik-id

Unik-id is een multidisciplinaire ontwerpplek die projecten bedenkt en realiseert. Overtuigd dat de omgeving van mensen waardevoller wordt door hun verhaal in beeld te brengen, werkt unik-id al jaren samen met Te Gek!? om mee campagnes en projecten van de organisatie uit te werken.

www.unik-id.be


Museum Dr. Guislain

Het Museum Dr. Guislain is als museum over psychiatrie een plek waar geschiedenis en actualiteit samenkomen. De menselijke geest is steeds een bron van fascinatie geweest.

Toch gaat kennis nog altijd hand in hand met mysterie. Vele vragen blijven onbeantwoord, theorieën verdwijnen en keren soms ook terug. Het Museum Dr. Guislain is een lieu de mémoire én een laboratorium, een museum ‘in de psychiatrie’ waar in de eerste plaats wordt geëxperimenteerd, bevraagd en getoetst en waar via getuigenissen, archiefstukken, kunst en fotografie de gelaagdheid van de menselijke psyche onthuld wordt.

www.museumdrguislain.be


Ups & Downs

Ups & Downs is een zelfhulpvereniging die in 1995 werd opgericht. Het doel van de vereniging is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van een bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of een unipolaire depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats via de maandelijkse bijeenkomsten van hun regionale praatgroepen. Het ‘lotgenootschap’, de bondgenootschap en de steun die de deelnemers aan elkaar hebben, onderscheiden deze bijeenkomsten van louter informatieve vergaderingen en maken de werking van Ups & Downs vzw uniek.  

www.upsendowns.be


Similes

Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, verandert er ook veel in jouw leven.

Sinds 1972 organiseren de vrijwilligersafdelingen van Similes overal in Vlaanderen en Brussel infoavonden, gespreksbijeenkomsten en training voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

nl.similes.be


Familieplatform GGZ: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) & Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem (KOAPP)

Familieplatform ondersteunt families in hun rol als naastbetrokkenen van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het draagt bij tot een cultuur waarin de zorg voor familieleden meer op de voorgrond komt. Wie zorgt, verdient zelf ook zorg.

Familieplatform verruimt de kennis en methodieken binnen de geestelijke gezondheid naar andere sectoren om ook daar het welzijn van naastbetrokkenen meer op de voorgrond te plaatsen.

KOPP / KOAP: aandacht voor kinderen

familieplatform.be


Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. 

Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding.

www.vlesp.be


Vlaamse vereniging voor Psychiatrie (VVP)

De VVP wil alle in Vlaanderen werkende psychiaters verenigen, de kwaliteit van de psychiatrie als medisch specialisme bevorderen en psychiatrie op de kaart van het maatschappelijk en politiek debat zetten.

Ze beoogt daartoe de kennis van haar leden te bevorderen, zorg te dragen voor een gedegen opleiding in het vakgebied, de psychiatrische praktijkvoering op wetenschappelijke evidentie te stoelen, haar leden in hun professionele contexten te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen, en bij te dragen tot kwaliteitsvolle zorg als één van de basisopdrachten van de discipline.

vvponline.be/vvp


Beroepsvereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Zij vertegenwoordigen meer dan 2500 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverstrekkers. 

Zij behoren tot de Belgische Federatie van Psychologen, de European Federation of Psychologist' Associations en de Federatie Vrije Beroepen.

www.vvkp.be


Janssen

De Janssen Campus in België is een belangrijke innovatiehub die deel uitmaakt van de farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson. Het is een unieke mix van expertise, vaardigheden en partnerschappen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (R&D), productie en de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Ze creëren een toekomst waarin ziekte (mentaal en fysiek) tot het verleden behoort.

www.janssen.com


Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro vzw is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden. Zij zijn de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro; samen stellen ze ongeveer 140.000 personeelsleden tewerk. 

Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. Ze ontwikkelen visies over de manier waarop ze hun gezondheidszorg willen organiseren en over hoe ze in de toekomst de bevolking op een duurzame manier goede zorg kunnen bieden. Als erkende werkgeversfederatie geven ze de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid.

www.zorgneticuro.be


Domus Medica

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

www.domusmedica.be


De Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van het beleid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zijn de belangrijkste organen.

www.vlaanderen.be


Belgisch-Nederlandse wandelverbroedering

De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering is een kleine familiale vereniging waar wandelen, cultuur en gastronomie centraal staan.

https://adj-hosting.be

Onze partners

Terug