Bijdragen GGZ-congres 2022

Het elfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres vindt plaats op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen. Bijdragen kunnen ingezonden worden tot 31 december 2021.

Opnieuw kijken we uit naar de talrijke inzendingen van out-of-the-box ideeën, opmerkelijke ervaringen en verbluffende plannen/bijdragen voor het volgende congres.

Met de steun van Universiteit Antwerpen.
Stuur je bijdrage in


Meer info?

Praktische infoBijdragevorm

 

Praktische info

Beoordeling

Het Wetenschappelijk comité van het congres beoordeelt alle inzendingen op basis van de ingeleverde samenvattingen. Hierbij hanteert het Comité een aantal criteria zoals wetenschappelijke kwaliteit, educatieve waarde, de relatie met het congresthema, maatschappelijke relevantie en impact, om te komen tot een evenwichtig programma. Rekening houdend met de beschikbare ruimte en tijd kan het Wetenschappelijk comité een selectie uitvoeren. Indien om deze redenen een inzending niet kan worden geprogrammeerd, wordt als alternatief in principe de gelegenheid tot posterpresentatie geboden.

Alle inzendingen ontvangen een reactie van het Wetenschappelijk comité. 
Bij niet-aanvaarding wordt de beslissing kort gemotiveerd.

Inzendingen

Alleen bijdragen waarvan alle gegevens ingevuld zijn, komen in aanmerking voor beoordeling.
Inzendingen van symposia (download hier het excelformulier) gebeuren best per e-mail. Vermeld de gegevens in dezelfde volgorde als op het elektronisch inschrijvingsformulier.
Gelieve contact te nemen met het congressecretariaat wanneer je geen ontvangstbevestiging ontvangt.

Taal

Alle bijdragevoorstellen worden in het Nederlands ingediend. Ook de presentaties gebeuren in het Nederlands.

Samenvattingen

De lengte van de samenvatting mag maximum 250 woorden of 1.200 tekens zijn. Daarin zijn inbegrepen de titel, de auteurs en ten hoogste 2 literatuurvermeldingen.
De referentie van een artikel omvat (in deze volgorde): auteur, tijdschrift, jaar, titel, volume, bladzijden; van een boek: auteur, jaar, titel, plaats, uitgever.

Alle gegevens moeten worden ingevuld

Samenvattingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden teruggestuurd zonder beoordeling.
Voor een symposium of een andere bijdragevorm met verschillende bijdragen moet voor elke bijdrage een samenvatting worden ingestuurd, alsook een voor de gehele bijdrage. Deze voorstellen moeten samen worden ingediend.

De samenvattingen worden opgenomen in het programmaboek. De gegevens (personalia, referenties, ...) moeten volledig en correct zijn. Ze worden na aanvaarding door het wetenschappelijk comité niet meer ter correctie voorgelegd aan de inzenders.

Computergebruik op het congres

Alle zalen beschikken over een computer, een dataprojector (beamer) en een bord.
Als je een powerpointpresentatie brengt, dan kan je het bestand op een geheugenstick meebrengen. Ook foto's, film en geluidsfragmenten kan je meebrengen op een geheugenstick.

Einddatum

De einddatum voor inzending van bijdragevoorstellen is 31 december 2021.

Communicatie

Indieners van een symposium wijzen een contactpersoon aan, verantwoordelijk voor alle communicatie met de congresorganisatie.
Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van samenvattingen en programmagegevens en de communicatie met de sprekers van het symposium.

Sprekerstarief

Per aanvaarde bijdrage kan één persoon aan sprekerstarief inschrijven. Voor werkwinkels kunnen twee personen aan het sprekerstarief inschrijven.
Eventuele bijkomende auteurs/sprekers van de bijdrage betalen de gewone prijs.

 

Bijdragevorm

De verschillende bijdragevormen vind je hieronder omschreven. Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet contact te nemen

Posterpresentatie

Presentatie van onderzoeks- of praktijkinformatie op een poster.
Duur: Posters worden gedurende het gehele congres opgesteld.
Inzenders ontvangen bericht op welk tijdstip zij aanwezig dienen te zijn om toelichting te geven tijdens de postersessie.
Een poster wordt, met andere samengevoegd, op het congres in een ruimer geheel aangeboden.
Ter aanmoediging is opnieuw een posterwedstrijd uitgeschreven.

Mededeling

Presentatie die berust op persoonlijke ervaring of betrokkenheid.
Duur: Een mededeling duurt 20 minuten (15 min. + 5 min. discussie).
Een mededeling wordt, samengevoegd met andere, in een ruimer geheel van 90 minuten geprogrammeerd.

Discussie/Controverse

Presentatie van een discussie of controverse over niet gelijklopende stellingen over een actueel thema in de psychiatrie. Open karakter.
Voorstelling van een praktijkgericht onderwerp met actieve participatie van deelnemers, waarbij bijdragen tot een meningsvorming het belangrijkste doel is.
Duur: 90 minuten
Opmerking: Je voorstel beschrijft kort de stellingen van alle discussianten.

Werkwinkel

Eén aaneengesloten bijscholings- of navormingssessie.
De actieve participatie beoogt een verbetering in het kennis- of vaardigheidsniveau van de deelnemers.
Gesloten karakter: d.w.z. in zijn geheel bij te wonen
Duur: 90 minuten
Opmerking: Vermeld het leerdoel van je werkwinkel, en de te hanteren methode.
Geef het maximum aantal deelnemers aan.

Symposium

Samenhangend geheel van wetenschappelijke voordrachten rond een thema (bv. over een bepaalde stoornis of over een bepaalde methodologie) of presentatie van een reeks onderzoeken, vanuit één instituut of multicentrisch, die samen een geheel vormen.
Duur: 90 minuten
Opmerking: Je voorstel bevat de samenvattingen van alle bijdragen. 
Wil je een symposium insturen? Download dan dit formulier en stuur het ingevuld naar [email protected]

Plenaire lezingen

Het organisatiecomité spreekt de sprekers voor de plenaire lezingen aan.

Posterwedstrijd

Met de posterwedstrijd wil het organisatiecomité posterinzendingen aanmoedigen. Er zijn twee prijzen voorzien: een voor de beste voorstelling van een project of werking, en een voor de beste presentatie van een onderzoek.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met inhoud (50%), vorm (25%) en presentatie tijdens de postersessie (25%).

De multidisciplinaire posterjury zal prijzen uitreiken tijdens de plenaire sessie op de tweede congresdag.

Terug