Visie

Onze visie is onze vingerafdruk. Onze visie geeft een antwoord op sleutelvragen: ‘Waar staan wij voor?’, ‘Wie willen we zijn?’, ‘Hoe willen we gezien worden?’.
Onze visie is de leidraad van ons doen en laten. Ze bepaalt onze interne teamwerking én alle interacties met onze partners. We ademen onze visie.

VERBINDEN

Vertrouwen geven

We creëren een omgeving met ruimte voor vertrouwen, waardering, erkenning, coaching en ondersteuning. Die warme sfeer uit zich in betekenisvolle contacten en samenwerkingen met relevante partners: zorggebruikers, naastbetrokkenen, hulp- en zorgactoren, ervaringsdeskundigen, de academische wereld, beleidsmakers, werkgevers, perscontacten, artiesten … Onze partners weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen en vertrouwen op ons. We ondersteunen hen waar mogelijk.

Bruggen bouwen

We leggen vanuit onze expertise verbindingen tussen verschillende ggz-thema’s. Wat we doen, doen we samen met zorggebruikers, naastbetrokkenen, hulp- en zorgactoren, ervaringsdeskundigen, de academische wereld, beleidsmakers, werkgevers, perscontacten, artiesten … in en buiten Vlaanderen. Deze verbinding creëert groeikansen en zorgt voor een kwalitatieve en gedragen werking.

Ontschotten

We willen ontschotten en werken intersectoraal. Geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren en domeinen, ook buiten de geestelijke gezondheidszorg: denk maar aan onderwijs, werk, cultuur ... We zijn ambassadeurs van geestelijke gezondheid en werken steeds vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid. We werken krachtgericht. We beseffen dat bijvoorbeeld opnieuw aan het werk kunnen gaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een fundamentele betekenis kan hebben. Mental health in all policies impliceert dat ook andere domeinen zoals onderwijs, werk, cultuur ... een rol spelen in onze geestelijke gezondheid. Ze dragen mee verantwoordelijkheid voor de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid en moeten betrokken worden bij het beleid. De partners kunnen daarvoor rekenen op onze steun.

Klare taal spreken en helder communiceren

Klare taal en heldere communicatie maken duidelijk waar Te Gek!? voor staat en wat mensen van ons mogen verwachten. Zowel de brede bevolking, ggz-actoren, maatschappelijke actoren als beleidsmakers. We stemmen onze taal af op onze doelgroepen en kiezen telkens de meest geschikte communicatiekanalen.
We beseffen dat praten een deel van de oplossing kan zijn. Naar de brede bevolking toe dragen we deze boodschap mee uit om zo ook mensen meer in hun kracht te laten staan en het taboe mee te helpen doorbreken. Spreek er over!

VERNIEUWEN

Durven

We houden de vinger aan de pols, detecteren noden en evoluties in de gg(z), zoeken mee naar antwoorden en zetten mee in op vernieuwing. We vergaren onze kennis op basis van zowel wetenschappelijke inzichten, goede praktijken als ervaringsdeskundigheid. Fouten maken mag, sterker nog: ze leiden tot betere kwaliteit. Daarom durven we innoveren, denken we outside the box, onderzoeken we nieuwe methodieken en helpen we ze mee ontwikkelen …

Vragen stellen

We evalueren onszelf en onze samenwerking met anderen regelmatig. Zodat we nieuwe stappen kunnen en durven zetten. We durven zaken ook loslaten of anders aanpakken.
We ondersteunen elkaar en onze diverse partners om (nieuwe) ontwikkelingen te laten ontstaan en/of groeien.

Gangmaken

Wanneer mensen in Vlaanderen 'iets' willen weten over of doen rond geestelijke gezondheid, denken ze aan ons.
We zijn herkenbaar en zichtbaar in Vlaanderen voor de verschillende doelgroepen die we willen bereiken en/of ondersteunen: de brede bevolking, ggz-actoren, de maatschappelijke actoren, de beleidsmakers …
Een herkenbare naam, huisstijl, website(s) … dragen hiertoe bij. We staan in de markt en zijn aanspreekbaar. Onze resultaten maken duidelijk waar we voor staan, wat onze visie is en wat we doen.

VERSTERKEN

Talent ontplooien

In al onze contacten en samenwerkingen vertrekken we vanuit de identiteit en het talent van elk individu en elke organisatie. We gaan actief op zoek naar ieders talenten. Op die manier maken we mensen sterker. We geven iedereen de kans zijn talenten te ontplooien en verder te ontwikkelen. Individueel en samen, volgens eigen tempo, manier en stijl.

Krachten in de verf zetten

We vertrekken vanuit een positieve en holistische benadering van de mens. We vertrekken vanuit mogelijkheden, krachten en talenten van mensen. Iedereen is gelijkwaardig, ook al zijn we verschillend.
We zien elk individu als een som van fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele factoren die het dagelijks doen en laten beïnvloeden. We dragen zelf een genuanceerd beeld uit naar het grote publiek rond geestelijke gezondheid en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo helpen we mee het stigma weg te werken.

Kwetsbaarheid erkennen

We beseffen en benadrukken dat we allemaal kwetsbaar zijn. Niemand van ons is vrij van psychische problemen. Daarom streven we naar een goede geestelijke gezondheid als deel van een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Alle mensen hebben daar recht op, ongeacht hun cultuur, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status …
We erkennen dat er een groot verschil bestaat in psychisch lijden tussen mensen. Sommige mensen krijgen het zwaarder te verduren dan anderen. En voor dit verschil moeten we aandacht hebben. Mensen die meer lijden, verdienen andere ondersteuning.

Perspectief bieden

‘Samen staan we veerkrachtig(er)’. Veerkracht is datgene wat je nodig hebt om na een tegenslag een frisse start te nemen. Samen met anderen lukt dat beter. We willen deze veerkracht helpen versterken: mensen (opnieuw) in zichzelf laten geloven, hen steunen in hun herstel, hen wijzen op hun krachten om terug te veren, perspectief bieden.

Terug