Meer over deze campagne

Waarom is een campagne over internering nodig? 

In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering, waardoor heel wat vooroordelen en misverstanden blijven bestaan.

Personen met een interneringsstatuut leven met een dubbel stigma: enerzijds hebben ze een psychische problematiek en/of verstandelijke beperking, anderzijds pleegden ze strafbare feiten. Onder dit stigma verstaan we niet alleen de burgers die op een stereotype manier naar de geïnterneerde persoon kijken, maar ook de persoon zelf die moet leven met een psychische kwetsbaarheid én een verleden waarin hij/zij feiten heeft gepleegd.
 

In deze campagne willen we het accent leggen op de actuele stand van zaken en naast een hedendaagse beeldvorming (Wat is internering? Wie zijn deze mensen? Wat gebeurt er met hen? Wat na een periode van internering?) ook de uitgebouwde zorgtrajecten voor deze doelgroep beter bekend maken. De geboden zorg anno 2020 is, net als de wetgeving, grondig gewijzigd ten opzichte van vroeger. Met de uitbouw van gespecialiseerde voorzieningen, zowel residentieel als ambulant, kunnen steeds meer geïnterneerde personen de gevangenis verlaten en de nodige zorg en omkadering krijgen. Nu wordt het belangrijk dat geïnterneerde personen ook kunnen doorstromen naar de reguliere zorg.
 

Meer over internering ›


Hoe is de campagne tot stand gekomen?

De organisatie Te Gek!? zet al jarenlang sensibiliseringscampagnes op rond geestelijke gezondheid.

In de loop van 2016 ontstond de idee om een campagne op te zetten over internering. Het doel is een correct en eigentijds beeld te schetsen over deze specifieke groep van personen met een psychische kwetsbaarheid. Er volgde een ontmoeting met het gevangeniswezen, waar op dat moment nog steeds een belangrijke groep geïnterneerde personen verbleef. Overige residentiële voorzieningen waar zij verbleven, werden gecontacteerd en stapten graag mee in de campagne. Wat later volgde ook de ambulante hulpverlening.

De voorbije jaren gebeurde immers heel wat op dit vlak. Niet enkel onderging de regelgeving zeer belangrijke wijzigingen, ook de zorgsettings waar deze doelgroep wordt opgenomen, kende een sterke ontwikkeling. Dit blijkt uit volgende cijfers. 

Begin december 2019 bedroeg het totaal aantal geïnterneerde personen nationaal 34861, terwijl dit in april 2016 nog over 4231 personen met een interneringsstatuut ging. 

Op 15 april 2020 verbleven er 578 geïnterneerde personen  in de gevangenis3, op 31 december 2013 waren dat er nog 1087.
 


Organisatie

‘Van Gevangenis naar zorg’ is een campagne van Te Gek!? i.s.m. de Vlaamse gevangenissen, de justitiehuizen, de Forensische Psychiatrische Centra, verschillende Psychiatrische Ziekenhuizen, de netwerken internering, Similes, Zorgnet-Icuro, Museum Dr. Guislain, Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Met de steun van de Vlaamse en de Federale Overheid en de ministers Wouter Beke, Koen Geens en Maggie De Block.


 


1. De geïnterneerde personen die internationaal geseind waren en diegenen in vrijheid op proef gesteld in het buitenland zijn hierin niet inbegrepen.

2. Bron Dienst Centraal Strafregister FOD Justitie – bevraging door de netwerkcoördinatoren internering

3. voornamelijk in de gevangenis van Turnhout en Merksplas  waar de KBM ook in de nieuwe wet geïnterneerde personen kan plaatsten op de zorgafdelingen

Terug