• Nieuws
 • De nieuwe fusie van het overlegplatform Geestelijke Gezondheid en het steunpunt GG zoekt een directeur

De nieuwe fusie van het overlegplatform Geestelijke Gezondheid en het steunpunt GG zoekt een directeur

De 2 vzw’s ‘Steunpunt Geestelijke Gezondheid’ en ‘Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid’ worden per 1 januari 2022 een nieuwe eengemaakte organisatie. De nieuwe fusie-organisatie zoekt een directeur die instaat voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid en die een organisatie ontwikkelt waar medewerkers met bezieling werken.

Geestelijke gezondheid is de hoofdzaak van een kwaliteitsvol leven en een basisrecht voor elke burger.

Kwaliteitsvol leven impliceert dat mensen zich ten volle kunnen ontplooien, veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

De nieuwe organisatie (we zoeken nog een naam!) heeft als doel: Vlaanderen sterker en deskundiger maken op het vlak van geestelijke gezondheid.

Wij houden de vinger aan de pols van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen. We voelen wat er leeft en welke behoeften er zijn. We zijn het aanspreekpunt voor wie vragen heeft over geestelijke gezondheid en beantwoorden de vragen met kennis van zaken of zorgen ervoor dat ze op de juiste plek terecht komen. We doen aan sensibilisering en bewustmaking. We zijn dé voortrekker van goede geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

We verbinden, ondersteunen en versterken burgers, zorggebruikers, naastbetrokkenen, netwerken, zorgaanbieders, deskundigen en wetenschappers van binnen en buiten het domein van de geestelijke gezondheid. Samen met hen bouwen we aan een samenleving met aandacht, openheid en een sterk engagement voor geestelijke gezondheid in alle levensdomeinen. Tegelijk ondersteunen we de uitbouw van een kwaliteitsvolle, geïntegreerde, laagdrempelige, lokaal verankerde, vraaggestuurde en herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg.

We baseren ons op wetenschappelijke inzichten, praktijk-én ervaringskennis over geestelijke gezondheid. We bundelen en ontwikkelen kennis en expertise en stellen die ter beschikking van het werkveld, de samenleving en het beleid. We adviseren beleidsmakers om onderbouwde strategische keuzes te maken en een innovatief en duurzaam beleid te voeren.

De nieuwe fusie-organisatie zoekt een directeur die instaat voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid en die een organisatie ontwikkelt waar medewerkers met bezieling werken.

OPDRACHT

 • Realiseren van de missie, visie en beleidsontwikkeling op lange termijn zoals door het bestuursorgaan bepaald.
 • Realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
 • Het goed laten functioneren van de organisatie via resultaten en personeelsmanagement.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Zich verbinden met de missie en visie van de organisatie
 • De gemeenschappelijk ontwikkelde visie eigen maken
 • Handelen naar deze visie
 • Een sterke visie presenteren op geestelijke gezondheid

1) Strategisch denken en handelen vanuit een duidelijke visie

 • Met het team de doelstellingen van de organisatie omzetten in een meerjarenbeleid
 • Uitwerken van het meerjarenbeleid en dit vertalen naar een operationeel jaarplan
 • Aanwakkeren van innovatie en creativiteit

2) Bijdragen aan een positieve beeldvorming

 • Interne en externe communicatie afstemmen
 • Voeren van een open beleid

3) Regionale inbedding van de organisatie verzekeren

 • Oog hebben voor de bottom-up dynamiek
 • Versterken van het geheel door een transparante organisatie te bouwen
 • Regionale projecten faciliteren en waar zinvol Vlaams uitrollen

4) Verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en resultaatgerichtheid in de diverse aspecten van de bedrijfsvoering

 • Aan meerdere sectoren praktijkondersteuning bieden via methodiekontwikkeling
 • Processen begeleiden in het werkveld
 • Ontwikkelen van een expertisenetwerk en kennisplatform
 • De TE Gek!? Campagne verder vorm geven in Vlaanderen.
 • Ontwikkelen van een goed werkende ombudsdienst voor de GGZ.
 • Zorgprojecten toegewezen aan de organisatie vorm geven.

5) Het team leiden gericht op persoonlijke groei

 • Inspirerend en coachend leidinggeven aan een 60-tal medewerkers
 • De verantwoordelijkheid voor een goede organisatiecultuur
 • Stimuleren van de medewerkers tot het nemen van verantwoordelijkheid, het ontwikkelen van creativiteit en het plichtsbewust uitvoeren van de opdrachten
 • In overleg met de medewerkers een vormingstraject opzetten
 • Aanspreekbaar zijn door de teamleden

6) Positionering en uitbouw van de organisatie

 • Uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden
 • Contacten leggen en onderhouden met gebruikers, overheden, professionelen en organisaties

7) Financieel efficiënt management voeren

 • Opstellen van de begroting en de goedgekeurde begroting ook consequent opvolgen en er uitvoering aan geven
 • Verantwoordelijk voor alle financieel-economische verrichtingen die nodig zijn voor de normale dagelijkse werking
 • Opmaken van financiële rapporten, nodig voor de financiële verslaggeving aan het bestuursorgaan en aan de algemene vergadering

8) Expertise vergaren

 • Kennis hebben van eigen aandachtspunten
 • Waar nodig op zoek gaan naar interne en externe ondersteuning

PROFIEL

 • Je hebt interesse in de diverse werkvelden waarin de nieuwe organisatie actief is.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met één of meer van deze werkvelden en ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor zowel het inhoudelijk als zakelijk beleid van een non-profitorganisatie met ongeveer 60 medewerkers.
 • Je schakelt moeiteloos tussen de strategische en operationele rollen van de organisatie en je kan op deze twee niveaus daadkrachtige beslissingen nemen.
 • Je bent vertrouwd met het opstellen, plannen, uitvoeren en opvolgen van een financieel, personeels- en communicatiebeleid.
 • Je detecteert kansen en mogelijkheden om de werking van de organisatie te versterken.
 • Als directeur wek je vertrouwen. Je stuurt de teams aan. Je motiveert, inspireert en coacht de medewerkers.
 • Je bent een open en diplomatische communicator die goede relaties onderhoudt met de verschillende stakeholders én voldoende overtuigingskracht heeft om de thema’s van de organisatie onder de aandacht te brengen.
 • De kandidaat illustreert in zijn sollicitatie de ervaringen en competenties die bij dit profiel horen, zowel wat betreft betrokkenheid bij, visie op, kennis van en inzicht in de betrokken sectoren, hun praktijken en beleidsvoering als wat betreft leiderschap in z’n vele dimensies.
 • De kandidaat beschikt over een vlotte communicatiestijl, een masterdiploma (bij voorkeur in de menswetenschappen of is gelijkwaardig door ervaring) en kan zich vlot verplaatsen in het ganse werkingsgebied (Vlaanderen).

AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job in een kwaliteitsgerichte nieuwe organisatie die zich op de kaart wil zetten.
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Sectorconforme verloning rekening houdende met relevante ervaring, barema A31, aangevuld met extralegale voordelen.
 • De werkplek is bespreekbaar in functie van de woonplaats.
 • Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 28 augustus 2021 via mail aan de voorzitter van het selectiecomité : Jan Delvaux : [email protected]
 • Selectiegesprekken zijn gepland in september 2021.
 • Voor meer informatie rond de vacature, kan u terecht bij Jan Delvaux.
Terug